جمعه 4 خرداد 1397 -
جستجو :
 

- بخش های بستری بیمارستان شامل دو بخش است :

-  بخش بستری 1 شامل 24 نفر می باشد که 14 نفر ایشان مرد و 10 نفر را زن تشکیل می دهند .

- بخش بستری 2 شامل 11 نفر بیماران مرد می باشند .