مرکز آموزشی درمانی باباباغی تبریز

بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی جامعه ایمن

موضوع محوری این کنفرانس "برنامه دهه اقدام برای ایمنی راهها"

جشنواره ی "ایران ساخت"

جشنواره فرهنگی و هنری «ایران ساخت» برای تکریم....

همایش ملی نقش مدیریت منابع انسانی در نظام سلامت

طرح تحول نظام سلامت با هدف ارتقاء سلامت و افزایش امید...

چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت

چهارمین همایش و فن بازار ملی سلامت در تاریخ های 20 و 21 آبان ماه ...