جمعه 4 خرداد 1397 -
جستجو :
 

1- سرپریت مرکز  : آقای پور شهلا

2- رئیس امور اداری  : آقای حسینی 

3- دفتر پرستاری : خانم قربان زاده

4- امور مالی : آقای بنی فاطمه