پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
جستجو :
 

1- ریاست : آقای دکتر فرشی آذری

2- معاونت : آقای کبیر عزتی

3- دفتر پرستاری : خانم قربان زاده

4- امور مالی : آقای بنی فاطمه