شنبه 26 اسفند 1396 - 29 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 

1- سرپریت مرکز  : آقای پور شهلا

2- رئیس امور اداری  : آقای حسینی 

3- دفتر پرستاری : خانم قربان زاده

4- امور مالی : آقای بنی فاطمه